Realitná kancelária Martin´s Estates

Martin´s Estates sme mladá a dynamicky sa rozvíjajúca realitná kancelária, zaoberajúca sa sprostredkovaním predaja, kúpy a prenájmu všetkých druhov nehnuteľností Slovenským a zahraničným klientom. Pôsobíme na realitnom trhu v Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Poskytujeme našim klientom kvalitné služby a kladieme dôraz na bezpečný priebeh obchodných transakcií. Sme pripravení poskytovať Vám nadštandardné služby vrátane zabezpečenia kompletného právneho a finančného servisu. Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečuje, aby bolo všetko v súlade so zákonom, dohliada na naše realitné obchody. Snažíme sa na sebe neustále pracovať a zlepšovať sa, pretože spokojný klient je pre nás najvzácnejšou odmenou, ktorú môžeme za našu prácu získať.

 

Naše služby

CENOVÁ ANALÝZA

FINANČNÉ A PRÁVNE SLUŽBY

HOME STAGING

FOTO A VIDEO PREZENTÁCIA

AGENT KUPUJÚCEHO

Book

PRIEBEH REALITNÉHO OBCHODU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPROSTREDKOVANIA

schválené Realitnou úniou Slovenskej republiky

REALITNÝ KÓDEX

Ochrana

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV a opatrenia RK v boji PROTI PRANIU “špinavých peňazí”

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Cenová analýza

Stanovenie správnej ceny nehnuteľnosti je jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného zrealizovania realitného obchodu.

 

Na určenie hodnoty nehnuteľnosti využívame analýzu cien porovnateľných nehnuteľnosti v okolí (CMA), cenove mapy a ocenenie nehnuteľnosti profesionálnym znalcom.

 

Snažíme sa o predaj/prenájom nehnuteľnosti za čo najvýhodnejšiu cenu v čo najkratší čas.

Finančné a právne služby

Ak potrebujete kompletný servis pri vybavený hypotéky pomôžeme vám. Spolupracujeme s hypotekárnym špecialistom ktorý pre vás zabezpečí:

Kompletne hypotekárne poradenstvo
Administratívny servis
Vybaví za vás všetky úrady a potvrdenia

 

Právne služby vám poskytneme prostredníctvom advokátskej kancelárie, ktorá nám zabezpečuje komplexný právny servis pri vyhotovovaní kúpnych zmlúv, zmluvy o budúcich zmluvách a iných právnych dokumentoch, ktoré sú potrebné pre konkrétne obchodné prípady.

 

Home staging

Home staging je príprava nehnuteľnosti na predaj ktorá výrazne zvyšuje úspešnosť predaja nehnuteľnosti. Úlohou je zatraktívniť, odosobniť priestor, vďaka čomu sa nehnuteľnosť predá rýchlejšie za vyššiu cenu.

Home staging pomôže aby interiérové fotografie vynikli online, pomáha si lepšie predstaviť priestor a tým demonštruje potenciál nehnuteľnosti.

 

Foto a video prezentácia

Video a fotografia je základným nástrojom marketingovej komunikácie a preto kladieme veľký doraz na vizuálnu prezentáciu nehnuteľnosti.

 

Agent kupujúceho

Ak patrite k ľudom ktorí sú zaneprázdnení a nechcú tráviť čas vyhľadávaním ponúk, behaním po úradoch alebo sa len neviete rozhodnúť pre tu správnu nehnuteľnosť, skúste to s nami a my to urobíme za vás!

 

Služby ktoré vám ako agent kupujúceho ponúkame:

Prieskum trhu

Obhliadky

Vyjednávanie ceny

Financovanie

Pravne služby

Prepis služieb

Odovzdanie nehnuteľnosti

 

Priebeh realitného obchodu

1.NÁBOR NEHNUTEĽNOSTI

Kontrola listu vlastníctva

Stanovenie ceny a vypracovanie CMA analýzy

Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie

Podpis dohody o sprostredkovaní

Homestaging (profesionálna príprava nehnuteľnosti)

Zdokumentovanie (zapísanie údajov, fotodokumentácia, video prezentácia)

 

2.PROPAGÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

Reklama na domovskej stránke

Platená reklama na realitných portáloch

Propagácia v printových mediach

Graficky návrh a tlač reklamných plachiet a cedúľ

Graficky návrh a tlač reklamných letákov

 

3.OBHLIADKY NEHNUTEĽNOSTÍ SO ZÁUJEMCAMI

Obhliadky so záujemcami za účasti realitného makléra

Poskytnutie informačného materiálu záujemcom o nehnuteľnosť

Podpis záznamu o obhliadke

Spätná väzba predávajúcemu

 

4.REZERVÁCIA NEHNUTEĽNOSTÍ

Podpis trojstrannej rezervačnej dohody medzi kupujúcim, predávajúcim a sprostredkovateľom, upresnenie náležitosti, spôsobu platby, termínu na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zaplatenie rezervačného poplatku

Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad spolupracujúcim advokátom

 

5.FINANCOVANIE KÚPY PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU

Spolupráca s hypotekárnym špecialistom

Vyhotovenie znaleckého posudku pre úverovú banku

Podpis úverovej zmluvy

Podpis záložnej zmluvy

Zápis vkladu záložného pravá do katastra nehnuteľnosti    

 

6.PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY

Overenie podpisu predávajúceho u notára, advokáta alebo na matrike

Úhrada kúpnej ceny (notárska uschová, vinkulácia na bankovom učte)

Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti

V prípade čerpania úveru doloženie podpísanej kúpnej zmluvy a listu vlastníctva

 

 

7.UVOĽNENIE KÚPNEJ CENY Z ÚSCHOVY

Doloženie dokladov (list vlastníctva na meno kupujúceho, oznámenie o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti) notárovi, banke na uvoľnenie kúpnej ceny z úschovy

 

8.ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTI

Vyplnenie preberacieho protokolu s vyznačením stavov meračov energií (elektrická energia, plyn, teplá a studená voda, merače tepla) a počtu odovzdaných kľúčov

 

 

9.PREPIS MÉDIÍ, SLUŽIEB A SPRÁVY

Prehlásenie odberateľov u dodávateľov energií a správcov nehnuteľností

 

Všeobecné podmienky sprostredkovania schválené realitnou úniou Slovenskej republiky

Schválené Realitnou úniou Slovenskej republiky

 

Tieto podmienky sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, s právnymi predpismi Slovenskej republiky a najvyššími štandardami korektného sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti.

 

 

Článok I.

VŚEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1. Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej len „Podmienky“ alebo „VPS“) upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, predaja, nájmu alebo prenájmu nehnuteľností, vyplývajúcich z uzatvorenej Dohody o sprostredkovaní (ďalej aj ako „Dohoda“), ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia ustanoveniami Dohody, ustanoveniami týchto Podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia Dohody majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

 

1.2. Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok II.

VÝKLAD POJMOV

 

2.1. Pojmy uvedené v tomto Článku veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú, význam uvedený v tomto Článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.

 

Dohoda – Dohoda o sprostredkovaní (sprostredkovateľská zmluva), na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na Nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa.

 

Nájomná zmluva – zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva Nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania.

 

Nehnuteľnosť – nehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v bode (B) Dohody.

 

Nevýhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom alebo si zabezpečiť uzatvorenie samotnej Zmluvy aj svojpomocne. Na nevýhradné sprostredkovanie sa ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok nevzťahujú.

 

Paušálna náhrada výdavkov – paušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z Dohody. Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmä výdavky za inzerciu a zabezpečenú odbornú pomoc, vrátane právnej asistencie poskytnutej advokátskou kanceláriou. Ak sa Strany nedohodli inak, Paušálna náhrada výdavkov je vo výške osemdesiatich percent z hodnoty provízie Sprostredkovateľa, ktorá je určená v bode (C) Dohody. Strany vyhlasujú, že takto určená Paušálna náhrada výdavkov je dostatočná a primeraná.

 

Sprostredkovateľ – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

 

Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Dohody, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

 

Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Dohode alebo Podmienkach. Medzi Vážne dôvody paria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamom rade, súrodenca manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Dohody vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

 

Výhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje Dohoda o sprostredkovaní. Ak sa Strany nedohodnú inak, pri výhradnom sprostredkovaní nie je Záujemca oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr. iného sprostredkovateľa) alebo svojpomocne. Ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10. 4. týchto Podmienok sú účinné a pre obe Strany Dohody záväzné len počas obdobia trvania výhradného sprostredkovania.

 

Záujemca – zmluvná strana Dohody o sprostredkovaní, ktorá je rovnomenne označená aj v Dohode.

 

Zmluva – Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou.

 

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti – akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.

 

Článok III.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

SPROSTREDKOVATEĽA

 

3.1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode.

 

3.2. Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

3.3. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

 

3.4. Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi je uvedený v bode (E) Dohody.

 

Článok IV.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu

Nehnuteľnosti

 

4.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktorú majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu

 

4.2. Za účelom vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu, je Sprostredkovateľ povinný zverejniť ponuku Nehnuteľnosti v elektronických a/alebo tlačených inzertných médiách. Výber inzertných médií určuje Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ je taktiež povinný propagovať Nehnuteľnosť aj ďalšími spôsobmi dohodnutými so Záujemcom.

 

4.3. Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa tak, ako je uvedené v bode (C) ods. 1) Dohody a v prípade ponuky Nehnuteľnosti na prenájom bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného pripočítajúc Záujemcom požadovanú cenu energií tak, ako je uvedené v bode (C) ods. 2) Dohody.

 

4.4. Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od Nehnuteľnosti zaväzuje:

a) kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením alebo zničením,

b) pri návšteve Nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v Nehnuteľnosti,

c) navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti s vykonávaním činností podľa Dohody, pričom je povinný dbať na to, aby počas návštevy /obhliadky nevznikla na Nehnuteľnosti a(alebo majetku Záujemcu v tejto Nehnuteľnosti žiadna škoda,

d) pri odchode starostlivo Nehnuteľnosť uzamknúť a zabezpečiť ju proti neoprávnenému zásahu.

 

4.5. Prevzatie kľúčov potvrdia Strany v preberacom protokole.

 

 

Článok V.

POVINNOSTI STROSTREDKOVATEĽA

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu

Nehnuteľnosti

 

5.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby – vlastníkov Nehnuteľnosti, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

 

5.2. Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

5.3. Strany sa dohodli, že v prípade záujmu o kúpu Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu tak, ako je uvedené v bode (C) ods. 1) Dohody a v prípade záujmu o nájom Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného vrátane ceny energií tak, ako je uvedené v bode (C) ods. 2) Dohody.

 

Článok VI.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁUJEMCU

 

6.1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa tak, ako to vyplýva z Dohody.

 

6.2. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

 

6.3. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Dohody.

 

6.4. Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie predmetu Dohody.

 

 

Článok VII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu

Nehnuteľnosti

 

7.1. Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú prehliadku Nehnuteľnosti. Záujemca je zároveň povinný na vyžiadanie predložiť Sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie Záujemcu disponovať s Nehnuteľnosťou.

 

7.2. Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene sprostredkovateľa (ďalej iba „Maklér“), súdnych znalcov a iných odborne zdatných osôb a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.

 

7.3. Ak bolo Stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie, Záujemca sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného sprostredkovania neuzavrie zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prenájmu Nehnuteľnosti. V opačnom prípade sa Záujemca zaväzuje uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 1) Dohody s názvom „Finančné podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“ za predpokladu, že je predmetom sprostredkovania predaj Nehnuteľnosti; alebo uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 2) Dohody s názvom „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“ za predpokladu, že je predmetom sprostredkovania prenájom Nehnuteľnosti. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže Sprostredkovateľ v prípade výhradného sprostredkovania vynakladá výrazne vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby.

 

7.4. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 7.3. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

 

Článok VIII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu

Nehnuteľnosti

 

8.1. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená inou osobou (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na samotnej prvej obhliadke so Sprostredkovateľom; v opačnom prípade platí, že Nehnuteľnosť je Záujemcovi neznáma.

 

 

Článok IX.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PROVÍZII

 

9.1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy.

 

9.2. Provízia je splatná pri podpise Zmluvy.

 

9.3. Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno jednostranne započítať.

 

9.4. Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.

 

9.5. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy došlo po skončení platnosti Dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.

 

9.6. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Paušálnu náhradu výdavkov, ak Záujemca napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu napokon odmietol bez vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať alebo kúpiť Nehnuteľnosť).

 

9.7. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 9.6. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

 

Článok X.

PROVÍZIA

pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu

Nehnuteľnosti

 

10.1. Ak je predmetom sprostredkovania predaj Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 1) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Ak je predmetom sprostredkovanie prenájom Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

 

10.2. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v bode (C) ods. 1) Dohody (v časti „Záujemcom požadovaná cena“), ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške, ako je určená v bode (C) ods. 1) Dohody v časti „Provízia Sprostredkovateľa“, ak sa Strany nedohodli inak. AK dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za prenájom Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v bode (C) ods. 2) Dohody (v časti „Záujemcom požadovaná cena nájomného“), ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške, ako je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti  „Provízia Sprostredkovateľa“, ak sa Strany nedohodli inak.

 

10.3. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie tejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto zmluvy.

 

10.4. V prípade, ak je v bode (D) Dohody označené výhradné sprostredkovanie pri predaji Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinnosti výhradného sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, alebo ak Záujemca bez Vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, zaväzuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 1) Dohody s názvom „Finančné podmienky v prípade PREDAJA Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“. V prípade, ak je v bode (D) Dohody označené výhradné sprostredkovanie pri prenájme Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Nájomnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa v čase účinnosti výhradného sprostredkovania podľa bodu (D) Dohody, zaväzuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je vypočítaná zo sumy provízie určenej v bode (C) ods. 2) Dohody v časti „Finančné podmienky v prípade PRENÁJMU Nehnuteľnosti“, v kolónke „Provízia Sprostredkovateľa“. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná.

 

10.5. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 10.4. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

 

Článok XI.

PROVÍZIA

pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu

Nehnuteľnosti

 

11.1. Ak je predmetom sprostredkovania kúpa Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 1) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade KÚPY Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Ak je predmetom sprostredkovania nájom Nehnuteľnosti, výška provízie Sprostredkovateľa je určená v bode (C) ods. 2) Dohody v časti s názvom „Finančné podmienky v prípade NÁJMU Nehnuteľnosti“, časť „Provízia Sprostredkovateľa“. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

 

11.2. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej účinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že vykonal obhliadku Nehnuteľnosti vo vlastníctve tejto osoby). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

 

11.3. V prípade sprostredkovania kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti ostáva nárok na províziu Sprostredkovateľovi zachovaný aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu na takú Nehnuteľnosť, ktorá mu bola predstavená Sprostredkovateľom, hoci jej parametre sú odlišné od tých, ktoré Záujemca ako požadované uviedol Sprostredkovateľovi alebo boli definované v prílohe č. 1 Dohody.

 

11.4. Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od Záujemcu pri uzavretí Dohody zálohu na úhradu Paušálnej náhrady výdavkov alebo provízie.

 

Časť XII.

DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

 

12.1. Písomnosti sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Dohode, prípadne na inú adresu, ktorú táto Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu. Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo deň, kedy adresát odmietol písomnosť prevziať, alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená.

 

12.2. Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom (na adresy uvedené v Dohode) alebo telefonicky. Druhou Stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe sa považuje do doplnenie alebo zmenu Dohody. E-mailová správa sa považuje za doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

 

12.3. Výpoveď nie je možné doručovať elektronickými komunikačnými prostriedkami.

 

12.4. Strana, ktorá zmenila svoju adresu, je povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú Stranu.

 

Článok XIII.

ZÁNIK DOHODY

 

13.1. Dohoda zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, písomnou výpoveďou, príp. zánikom Sprostredkovateľa bez právneho zástupcu.

 

13.2. V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali nevýhradné sprostredkovanie, je každá zo strán Dohody oprávnená Dohodu kedykoľvek písomne vypovedať.

 

13.3. V prípade, ak si Strany v Dohode dojednali výhradné sprostredkovanie, môže niektorá zo Strán túto Dohodu vypovedať najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo výhradné sprostredkovanie dojednané, a pred uplynutím tejto doby iba v prípade, ak je Sprostredkovateľ preukázateľne nečinný.

 

13.4. Výpoveď je účinná dňom doručenia písomnej výpovede druhej Strane Dohody, príp. neskorším dňom, ak je vo výpovedi uvedený neskorší deň.

 

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

14.1. Dohoda je uzatvorená na dobu neurčitú.

 

14.2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

 

14.3. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo strán Dohody. Akékoľvek zmeny a dodatky k Dohode je možné vykonať iba po dohode strán a výlučne v písomnej podobe.

 

14.4. Záujemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

14.5. Záujemca udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod.

 

14.6. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody uzavretej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, a sú pre obe Strany záväzné. Právne vzťahy vyplývajúce z Dohody sa spravujú Podmienkami účinnými v čase uzatvorenia Dohody.

 

14.7. Ak by sa niektoré ustanovenie Podmienok stalo vo vymedzenom rozsahu neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť príslušné ustanovenia platným ustanovením, ktoré bude obsahovo najbližšie neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu.

 

14.8. Dohoda a Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.júla 2014.

 

Realitný kódex

Čestnosť / Odbornosť / Spolupráca

 

PREAMBULA

 

Realitný kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov, pravidiel správania sa, práv a povinností členov REALITNEJ ÚNIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 

I. Hlava

REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

(1) REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ďalej aj ako “Únia”, je organizáciou združujúcou osoby pôsobiace na realitnom trhu.

(2) Cieľom Únie je budovať vzájomnú spoluprácu, zvyšovať informovanosť a odbornú úroveň členov, prispievať k zlepšeniu podnikateľského prostredia, ochraňovať spotrebiteľov, reprezentovať členov Únie a prezentovať ich názory a stanoviská pred zákonodarným zborom, orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a inými subjektmi.

(3) Členstvo v Únii je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá splní určené podmienky. Podmienky a spôsob vzniku, zániku členstva, prijímania a vylučovania členov určujú vnútorné predpisy Únie.

(4) Symbolom Únie je znak. Každý člen Únie je oprávnený používať znak Únie. Podrobnosti upravuje vnútorný predpis.

 

II. Hlava

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

 

Článok 1

Všeobecné zásady a povinnosti člena

 

(1) Člen pri výkone činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Člen vystupuje vždy vo vlastnom mene alebo v mene obchodnej spoločnosti, ktorú zastupuje. Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne.

(2) Člen sa musí správať vždy tak, aby si zabezpečil dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku.

(3) Člen je odborníkom v oblasti v ktorej pôsobí a svoju odbornosť neustále zvyšuje.

(4) Člen pri poskytovaní služieb vždy dbá na napĺňanie cieľov klientov a uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.

(5) Člen poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť a na ktoré má zákonom vyžadované oprávnenie. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo odborníka priamo prizvať k vyriešeniu prípadu.

(6) Člen vystupuje a jedná vždy tak, aby zostalo zachované dobré meno Únie.

(7) Člen sa pri výkone činnosti správa vždy tak, aby jeho konanie nespôsobilo ujmu inému členovi alebo členom Únie.

(8) Člen je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, stanovy a vnútorné predpisy Únie.

(9) Ak je členom Únie právnická osoba, je jej zástupca povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby osoby, ktoré vykonávajú úkony v jej mene dodržiavali korektnosť, odbornosť, profesionalitu a ostatné zásady, na ktorých je Únia postavená.

 

 

Článok 2

Povinnosti člena vo vzťahu ku klientovi

 

(1) Člen vyvíja maximálne úsilie, aby svojou odbornosťou a prístupom poskytol klientovi prvotriedne služby.

(2) Člen poskytuje klientovi len informácie, ktoré sú pravdivé, presné a aktuálne.

(3) Člen musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, spolupracujúceho člena Únie, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.

(4) Člen uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V konfliktnej situácii hľadá pre klienta (klientov) najvhodnejšie riešenie cestou zmieru.

(5) Člen je ďalej povinný:

(a) informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odmene (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,

(b) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

(c) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,

(d) v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

(e) starostlivo nakladať s dokladmi, písomnosťami a vecami, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,

(f) chrániť osobné údaje klienta pred ich zneužitím, stratou alebo odcudzením.

(6) V prípade, ak člen prijíma od klienta preddavok na svoju odplatu (odmenu), je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

(7) V prípade, ak člen prijíma peňažné prostriedky od klienta, ktoré nemajú charakter odplaty za už poskytnuté poradenstvo, za sprostredkovateľské služby alebo dodaný tovar, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Po realizácii každého obchodného prípadu je člen povinný svoju odplatu klientovi riadne vyúčtovať.

(8) Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je člen povinný ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je člen povinný bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je člen povinný klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotil reklamáciu ako nedôvodnú.

 

III. Hlava

SPOLUPRÁCA MEDZI ČLEMI

 

Článok 1

Zásady spolupráce

 

(1) Členovia Únie sa k sebe správajú za každých okolností korektne a zdvorilo.

(2) Členovia uprednostňujú vzájomnú spoluprácu pred spoluprácou s tretími osobami (nečlenmi Únie).

(3) Členovia sa snažia vyvinúť maximálne úsilie, aby predišli prípadným nezhodám, konfliktom alebo nedorozumeniam medzi nimi, ich klientmi alebo ich zástupcami.

(4) Každý člen je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli smerovať alebo mať za následok prebratie klienta inému členovi Únie s cieľom vylúčiť ho z obchodného prípadu, alebo klienta od spolupráce s iným členom Únie odradiť.

(5) Podrobnejšiu úpravu o spolupráci medzi členmi Únie upravujú vnútorné predpisy Únie.

 

IV. Hlava

OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

(1) Interné predpisy určujú disciplinárne previnenia (delikty), sankcie a spôsob vedenia disciplinárneho konania.

(2) Kódex je vnútorným predpisom Únie. Vnútorné predpisy Únie sú záväzné pre všetkých členov Únie. Únia si vyhradzuje právo tento kódex meniť, dopĺňať alebo rušiť vydaním nového kódexu alebo vnútorných predpisov, a to najmä v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského, technického prostredia alebo potrieb členov Únie. Únia je oprávnená vykonávať jednotlivé časti tohto kódexu formou vnútorných predpisov, ktorými sú smernice a uznesenia vydané predsedníctvom Únie. Nové znenie kódexu alebo vnútorný predpis nemá spätnú účinnosť. Ak nie je uvedené vo vnútornom predpise inak, nadobúda vnútorný predpis platnosť a účinnosť dňom vydania (zverejnením na webovom sídle Únie – www.realitnaunia.sk) a stáva sa týmto dňom záväzným pre všetkých členov Únie.

(3) Pokiaľ člen so zmenou kódexu alebo vnútorného predpisu Únie nesúhlasí, je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným na adresu: REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, so sídlom: Májkova 3, 81107 Bratislava a to v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti (nového alebo zmeneného) kódexu alebo smernice. Ak člen v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas, doručením jeho oznámenia Únii zaniká členstvo člena v Únii a to vrátane všetkých oprávnení a výhod, ktoré sú s členstvom v Únii spojené.

(4) Tento kódex nadobúda platnosť a účinnosť 1.6.2014.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV a opatrenia RK v boji PROTI PRANIU “špinavých peňazí”

Naša realitná kancelária má vypracovanú bezpečnostnú GDPR dokumentáciu na ochranu osobných údajov a AML program – opatrenia Realitnej kancelárie v boji proti praniu “špinavých peňazí” podľa novely zákona AML.

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou Martins Estates, s.r.o., so sídlom Veterná ulica 563/17, Krakovany, 922 02 , IČO: 52 275 973, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 44762/T (ďalej len ako Martins Estates). Adresa realitnej kancelárie - prevádzky pre uplatnenie reklamácií: Martins Estates, Veterná ulica 563/17, Krakovany, 922 02, e-mail: info@martins-estates.sk, Osoba poverená vybavovaním reklamácií: Ing. Martin Znášik

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby poskytované realitnou kanceláriou Martins Estates (ďalej len ako realitná kancelária).

2. Týmto reklamačným poriadkom realitná kancelária informuje klienta o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, o právach klienta podľa § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

3. Tento reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v prevádzkarni realitnej kancelárie a je zverejnený na internetovej stránke realitnej kancelárie: www.martins-estates.sk

4. Realitná kancelária je povinná oboznámiť klienta s obsahom Reklamačného poriadku. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom potvrdzuje svojim podpisom na zmluve o sprostredkovaní alebo zmluve o spolupráci, resp. inej obdobnej zmluve s realitnou kanceláriou (ďalej len ako zmluva).

5. Všetky osobné údaje, reklamačné protokoly a dokumenty doručené realitnej kancelárii Martins Estates podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

 

1. Realitná kancelária je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

2. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s realitnou kanceláriou zmluvu o poskytnutí služby a ktorá má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len ako klient).

3. Služba je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný klientovi odplatne alebo bezodplatne, najmä sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, poskytovanie realitného poradenstva a ďalších súvisiacich služieb podľa predmetu podnikania realitnej kancelárie zapísaných v obchodnom registri (ďalej len ako služba).

4. Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady služby (ďalej len ako reklamácia). Realitná kancelária zodpovedá za vady služby po dobu jej poskytovania klientovi.

5. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny za poskytnutú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie (ďalej len ako vybavenie reklamácie).

 

III. PODMIENKY A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

 

1. Klient je oprávnený reklamovať kvalitu poskytovanej služby.

2. Reklamáciu musí klient uplatniť u realitnej kancelárie bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť, zakladajúca dôvod reklamácie, inak právo na reklamáciu zaniká.

3. Klient môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni realitnej kancelárie. Určená osoba spíše s klientom reklamačný protokol. Klient má právo obdržať kópiu reklamačného protokolu.

4. Realitná kancelária si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili: a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť, b) neposkytnutie súčinnosti klientom pri poskytovaní služby realitnou kanceláriou, c) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií zo strany klienta alebo d) ak klient uplatnil reklamáciu po uplynutí doby uvedenej v bode 2.

 

IV. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 

1. Po prijatí reklamácie je realitná kancelária alebo určená osoba povinná poučiť klienta o jeho právach zo zodpovednosti za vady v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a článku V. tohto Reklamačného poriadku. Na základe rozhodnutia klienta, ktoré z týchto práv klient uplatňuje, je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú. 3. O vybavení reklamácie vydá realitná kancelária klientovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

V. SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 

1. Ak má poskytovaná služba vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Realitná kancelária je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje realitná kancelária.

2. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú, ak tým realitnej kancelárií nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady.

3. Realitná kancelária môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť klientovi nanovo bezvadnú službu, ak to klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má klient právo na výmenu služby za inú alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po odstránení (za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach) alebo pre väčší počet vád (za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby) službu riadne užívať.

5. Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z ceny služby. Realitná kancelária vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: a) odstránením vady poskytovanej služby, b) výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s klientom, c) vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy), d) vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby, e) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Spory medzi realitnou kanceláriou a klientom vyplývajúce zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou možno riešiť v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb) alebo oprávnená právnická osoba zapísaná do zoznamu vedenom Ministerstvom hospodárstva SR

(http://www.economy.gov.sk/obchod/
ochranaspotrebitela/

alternativne-rieseniespotrebitelskychsporov-1/

zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov).

2. Meniť, dopĺňať alebo zrušiť tento reklamačný poriadok alebo jeho jednotlivé ustanovenia môže iba spoločnosť Martins Estates, s.r.o. a to v písomnej forme.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

 

V Trenčíne, 26.03.2019